การประภัยเดินทาง
 
 
การประกันภัยอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางอบอุ่นใจไปกับการเดินทาง


I Travels Center
ใช้แผนประกันภัยอุบัติเหตุ HAPPY TA 25 ของบริษัทประกันภัย ไทยวิวัฒน์(มหาชน)
คลอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้งในประเทศและทั่วโลก แผนประกันภัยอุบัติเหตุ HAPPY TA 25
ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย
1. ค่าชดเชยกรณีเสียชีวิต
2. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
3. ค่าชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะสายตา ทั้ง 2 ข้าง
4. ค่าชดชเยกรณีสุญเสียอวัยวะสายตา ข้างใดข้างหนึ่ง
5. ค่าชดเชยการรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
6. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งศพกลับภูมิลำเนา

1,000,000 บาท 
1,000,000 บาท 
1,000,000 บาท 
600,000 บาท
500,000 บาท
100,000 บาท
100,000 บาท

 

***หมายเหตุ***

1. ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 15 ปี หรืออายุระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2. ระยะเวลาคุ้มครองไม่เกิน 20 วัน ต่อทริปการเดินทาง
3. จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบไม่เกิน 30,000,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
4. ไม่คุ้มครองการขับขี่ หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์ / การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
5. ไม่คุ้มครองการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากกีฬาเสี่ยงภัย


***กรมธรรม์ฉบับนี้ไม่คุ้มครองในขณะที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางไปยังประเทศดังต่อไปนี้

Algeria, Angola, Afghanistan, Armenia, Azerbaijan,Burundi, Ethiopia (including Eritrea), Namibia
The Sudan, Israel Rwanda, Libya, Iraq , Kuwait, Pakistan and North Korea, Yugoslavia, 
Bosnia-Herzegovina, Serbia, Uzbekistan, Haiti, Colombia, Cuba and Peru

 
     
     
copyright © www.itravelscenter.com , All rights reserved